Baş sahypa

×

"Il şöhraty üçin hyzmat edýäniň
Şöhratyn arşdan-da ötüren sungat,
Sen niçik gudrat!"


Kerim Gurbannepesow

Mukam - kalbyň ruhy lukmany


Edebiýat we sungat halkyň kalbynyň gözelligidir. "Mukam" hem bulardan gözbaş alyp, halkyň ýürek tarynyň inçe tilsimlerinden emele gelýän sungat eserlerini özünde jemläp, oňaýly görnüşde halka ýetirer.
Ýurdumyzyň sungat işgärlerini "Mukam" bilen işleşmäge çagyrýarys! "Mukam" siziň halkymyz, Garaşsyz baky Bitarap Watanymyz üçin bitiryän işleriňizi köpçülige ýetirmekde, şöhratyňyzy artdyrmakda ýardamçyňyz bolar!
Habarlaşmak üçin - info@mukam.co
"Mukam" häzirki wagtda diňe browserlar üçin döredilip, PC, tablet we mobile görnüşlerinde ulanma mümkinçiligine eýedir. "Mukam" barada pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa biziň üçin wajypdyr!

Maglumatlar "Mukam" bilen şol bir wagtda başga web saýtlarda hem paýlaşylýar: